Kişisel Verilerin Korunması Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ


İşbu Aydınlatma Metni, Arasana İnternet İletişim Ve Telekominikasyon Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından Şirket’in

müşterilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında kişisel verilerinin Şirket tarafından

işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu aydınlatma metni kapsamında; ile https://www.boholive.app (‘’Site’’) ve boho live uygulaması (‘’Uygulama’’)

üzerinden hangi kişisel verilerinizin toplandığı, kişisel verilerin elde edilme yöntemleri ve kişisel verilerin toplanmasının

hukuki sebepleri, kişisel verilerin işlenme amaçları, kişisel verilerin aktarılacağı taraflar ve aktarım araçları, kişisel veri

sahiplerinin hakları ve kişisel veri sahiplerinin haklarının kullanılması açısından tarafınızın detaylı olarak bilgilendirilmesi

amaçlanmaktadır.


1.VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak Arasana İnternet İletişim ve

Telekomünikasyon Limited Şirketi tarafından aşağıda belirtilen kapsamda işlenebilecektir.

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

KİMLİK: Ad, soy ad, doğum tarihi, yaş, cinsiyet

ÜYELİK: Kullanıcı (üye) adları, üyelik şifre/parolaları, profil resmi, profilde paylaştığınız bilgiler, Site/Uygulamayı kullanırken

oluşturduğunuz, yayınladığınız içerikler (yorum,metin,mesaj,resim,görünü,video,ses,kod), Site/Uygulama

yönetimi,çalışanları ile yaptığınız yazışmalar, Site/Uygulama içi ankat ve aktivitelere sunduğunuz bilgiler,

İLETİŞİM: Telefon, e-posta adresi,


DİĞER: Tercih edilen dil ve benzeri şahsınız ile ilgili tüm bilgiler, site/uygulama üzerinden gerçekleştirdiğiniz işlem ve oylama

bilgileriniz ile yorumlarınız, web sitesi tarayıcısında bulunan çerez (cookie) uygulamaları sayesinde tespit ettiğimiz uygulama

davranışlarınız, alışkanlıklarınız ve tercih bilgileriniz, kullandığınız aygıt hakkında topladığımız bilgiler, çağrı ve sms verileri,

YouTube, Facebook, Instagram, Google gibi üçüncü taraf bir sosyal medya ile bağlanarak Boho Live hesabı oluşturduğunuzda

veya bir Boho Live hesabını üçüncü taraf bir sosyal medya hesabına bağladığınızda söz konusu üçüncü taraf sosyal medyadan

sunduğunuz bilgiler.

.

3)KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLME YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki Veri işleme amaçlarına uygun olarak internet sitemiz

veya uygulamamıza bilgisayar/tablet ve/veya telefon ile giriş yapmanızla ve/veya üye olmanızla yazılı şekilde elektronik veya

fiziki ortamda toplanmaktadır.

Toplanan kişisel veriler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları

çerçevesinde ; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait

kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu

olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak

otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenmekte, paylaşılabilmekte ve aktarılabilmektedir.


4) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI


Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde Şirket tarafından,

kimliğinizi doğrulamak, hizmetlerimizi sunmak, sürdürmek ve geliştirmek, kullanıcılara ve Üçüncü Şahıs Sağlayıcılara hizmet

desteği sağlamak, güvenlik özellikleri geliştirmek, kullanıcıların kimlik doğrulamasını yapmak ve ürün güncellemeleri ve

yönetimsel mesajlar göndermek, yazılım açığı sorunlarını ve işletim ile ilgili problemleri belirlemek, veri analizi yapmak, test

ve araştırma yapmak, kullanım ve faaliyet eğilimlerini takip ve analiz etmek, siz ve Üçüncü Şahıs Sağlayıcı arasında iletişim ve

bağlantı kurmayı sağlamak, Üyelik sözleşmesinin gereğini yerine getirmek, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili

kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli

olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için

gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari

faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin

yürütülmesi, Şirket‘in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket‘in ve Şirket‘le iş ilişkisi içerisinde olan

ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ve mahkeme kararı veya yasal prosedür gereklerini yerine

getirmek amaçlarıyla işlenmektedir.


5) KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILACAĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları

çerçevesinde, Şirket tarafından, kimliğinizi doğrulamak, hizmetlerimizi sunmak, sürdürmek ve geliştirmek, kullanıcılara ve

Üçüncü Şahıs Sağlayıcılara hizmet desteği sağlamak, güvenlik özellikleri geliştirmek, kullanıcıların kimlik doğrulamasını

yapmak ve ürün güncellemeleri ve yönetimsel mesajlar göndermek, yazılım açığı sorunlarını ve işletim ile ilgili problemleri

belirlemek, veri analizi yapmak, test ve araştırma yapmak, kullanım ve faaliyet eğilimlerini takip ve analiz etmek, siz ve

Üçüncü Şahıs Sağlayıcı arasında iletişim ve bağlantı kurmayı sağlamak, Üyelik sözleşmesinin gereğini yerine getirmek, Şirket

tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili

kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve

hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin

yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli

çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket‘in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası

ve Şirket‘in ve Şirket‘le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ve mahkeme kararı

veya yasal prosedür gereklerini yerine getirmek amaçları dahilinde Şirket’in çalışanları, hissedarları, iş ortakları, iştiraklari,

ve tedarikçileri ile Bankalararası Kart Merkezi ve Şirket’in anlaşmalı olduğu bankalar ile ajans, reklam ve anket şirketleri ile

hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır.

Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin

sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden ve veri aktarımı sırasında internet bağlantınıza yapılan

saldırılardan Şirket sorumlu değildir.


6) VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması

başlığı altında belirtilen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda talepleriniz Şirketimiz tarafından mümkün olan en kısa

sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan

işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,


 Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin

ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin

kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir

sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep

etme.

Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrası veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan halleri sıralamış olup bu kapsamda;

 Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

 İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

 Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu

kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin

soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için

gerekli olması, hallerinde verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.

Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasına göre ise aşağıdaki durumlarda veriler Kanun kapsamı dışında olacağından, veri

sahiplerinin talepleri bu veriler bakımından da işleme alınmayacaktır:

 Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek

kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında

işlenmesi.

 Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla

işlenmesi.

 Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın

gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel

amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

 Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği

sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici,

koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

 Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz

mercileri tarafından işlenmesi.


7) VERİ SAHİPLERİ TARAFINDAN HAKLARIN KULLANILMASI

Veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için https://boholive.app/tr/iletisim linkinde yer alan “Kişisel Veri

Sahibi Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara ilişkin Form”u kullanabileceklerdir.

Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir:

Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla Dikilitas Mah. Hakki

Yeten Cad. Selenium Plaza No:10 Ic kapı no 8 34349 Besiktas / ISTANBUL TÜRKİYE adresine iletilmesi,

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi.

Şirket, Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine Kanun’da

öngörülen şekilde azami otuz (30) gün içerisinde cevap vermektedir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru

talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel

vekâletname bulunmalıdır.

Veri sahibi başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından


öngörülen ücret tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir.

Şirket, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir,

başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.


8) KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ

Kişisel Verileriniz işbu Aydınlatma Metninde belirtilen şartlar çerçevesinde ve Site ve Uygulamanın mahiyetinden

kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmesi adına işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar (ilgili kanunlarda

belirtilen sürelerle sınırlı olmak kaydı ile) Site ve Uygulama tarafından saklanacaktır.

Buna ek olarak doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, Site ve Uygulama uyuşmazlık kapsamında gerekli

savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri

boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.