Üyelik Sözleşmesi

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), Boho Live uzantılı web sitesinin işletmecisi olan Arasana İnternet İletişim Ve Telekomünikasyon Limited Şirketi ile işbu Sözleşme koşullarını okuyup, elektronik olarak onaylayarak kabul eden ve de Site tarafından gönderilen elektronik postayı onaylamak suretiyle üye olan kişi (“Üye”) arasında gönderilen elektronik postanın onayı ile birlikte akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

1. KONU

İşbu Sözleşme, Sitede sunulan hizmetler, Üye’nin bu hizmetlerden yararlanma şartları ve tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

2. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

2.1. Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri

 • 2.1.1. Üye, işbu Sözleşme’yi akdetmekle, Sözleşme içinde yer alan kullanım koşulları, Site’nin nasıl çalıştığına dair açıklamalar/bilgiler, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Site tarafından açıklanan her türlü sair üyelik, kullanım şart ve koşullarını da kabul etmektedir. Üye bahsi geçen açıklamalar ve/veya koşullarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 2.1.2. Üye, Site’ye ve kendisi tarafından verilen bilgilerle oluşturulan, eklediği fotoğrafı ile diğer üyeler tarafından herhangi bir kısıtlama olmaksızın görüntülenebilen her bir üyeye özel tanıtım sayfası olan profiline (“Profil”) kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. Üye, Profiline hiçbir koşulda kişisel iletişim bilgilerini (e-posta adresi, ikamet adresi, telefon numarası vb.) ekleyemez. Site Profiline Üye’nin kişisel iletişim bilgilerinin eklenmesi durumunda Site’nin Üye’nin üyeliğini iptal etme hakkı saklıdır. Üyenin vermiş olduğu bilgilerin hatalı veya noksan olmasından (şifre ve/veya Pin’in de unutulması da dahil olmak üzere) doğacak zararlardan dolayı Üye kendi sorumlu olup, bu nedenle üyeliğinin sona ermesinden de sadece Üye sorumludur.
 • 2.1.3. Üye, hiçbir şekilde diğer üyelere ya da Site ortamında tehditkar, ahlak dışı, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve diğer ülke mevzuatlarına aykırı bir şekilde mesajlar göndermeyecek ve bu tür iletişimlerde bulunmayacaktır. Üye, Site üzerinde gerçekleştireceği tüm iletişimlerde genel ahlak, görgü ve yasal kurallara uygun davranacak , hiçbir surette diğer üyelerin kişilik haklarına saldırı niteliğinde sayılabilecek eylemlerde bulunmayacak, hiçbir şekilde diğer üyeleri taciz etmeyecek, üyelerin Site’yi kullanmamasını etkileyecek şekilde hareket etmeyecektir. Üye, Site’ye ya da diğer üyelere, üçüncü gerçek veya tüzel kişileri kötüleyici, haksız rekabet oluşturabilecek açıklamalar da bulunmayacak ve bu türden materyaller yayınlayıp, dağıtmayacaktır.
 • 2.1.4. Üye, Site kapsamında edineceği bilgiler ve de diğer üyelerin bilgilerini hiçbir şekilde Site kapsamında gerçekleştirilmesine izin verilen faaliyetler dışında kullanmayacak ve de hiçbir koşulda ilgili bilgi sahibinin önceden verilmiş onayı olmaksızın kullanmayacaktır.
 • 2.1.5. Üye, Site aracılığıyla diğer üyeler ile yaptığı özel mesajlaşmalar ve de görüşmeler, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler, anında teslim edilen gayrimaddi mallar ve dijital kabul edilen tüm ürünler de dahil olmak üzere, Site’de ve/veya Site aracılığıyla yaptığı her türlü işlem ve eylemden kaynaklanan hukuki ve cezai sorumluluktan münhasıran kendisi sorumludur. Üye bu kapsamda Site’nin hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder ve de Site’nin uğrayabileceği her türlü zarara karşılık Üye’ye rücu edebileceğini kabul eder. Üye, diğer üyeler ile gerçekleştireceği görüşmelerin her türlü hukuki ve cezai sonucundan münhasıran kendisi sorumludur.
 • 2.1.6. Üye hiçbir koşulda Site’yi ticari amaçla kullanamaz, Site aracılığıyla reklam yapamaz.
 • 2.1.7. Üye, Site’de bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, dosyaları, veri tabanları, yazılımlar ve her türlü sair kopyalanabilir eser veya eser benzeri unsurları çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 2.1.8. Üye, Site’nin resmi makamlarca yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca Üyeye ait kişisel bilgilerin talep edilmesi halinde Site’nin ilgili mevzuat gereği Üye’ye ilişkin bilgileri paylaşmaya yetkili olduğunu kabul ve taahhüt eder.
 • 2.1.9. Üye, Site’nin önceden verilmiş yazılı onayı olmadan işbu Sözleşme’yi veya bu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini ve/veya herhangi bir şekilde üyeliğini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyelik üyenin kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Site doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.
 • 2.1.10. Üye işbu Sözleşme’de yer alan hükümlere uymadığı takdirde üyeliğinin Site tarafından tek taraflı olarak ve de herhangi bir bildirime gerek olmaksızın tazminatsız olarak sona erdirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyelik iptali halinde üyenin o tarihte sahip olduğu tüm krediler iade edilmeden iptal edilecektir. Üye’nin bu konuda herhangi bir talep hakkı yoktur.
 • 2.1.11. Üye, üyeliğini iptal etmek istemesi halinde üyelik iptaline ilişkin “arasana nasıl çalışır” bölümünde belirtildiği şekilde üyelik iptal talebinde bulunacaktır.
 • 2.1.12. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin onaylayarak kabul etmekle, Site’ye ait  Gizlilik Sözleşmesi ile Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Politika ve Aydınlatma Metni’ni de kabul etmiş sayılır.

2.2. Site’nin Hak ve Yükümlülükleri

 • 2.2.1. Site, her zaman ve herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak Site içeriğini, kullanım/üyelik koşullarını, ücretleri ve de sunulan hizmetleri tek taraflı olarak değiştirebilir. Bu kapsamda Site, Üye’nin Profilini ve/veya Üye tarafından Site’ye eklenen yazışmaları da tek taraflı olarak değiştirebilir, silebilir, Üye’den değişiklik talep edebilir, Üye’nin Site kullanımını tek taraflı olarak sınırlama getirebilir.
 • 2.2.2. Site her zaman Site’yi geçici olarak ya da tamamen durdurabilir. Site’nin bu hakkı kullanmasından dolayı Site’nin Üye’ye ya da üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Site hiçbir şekilde Site’nin devamlı ve/veya sorunsuz olarak çalışacağını taahhüt etmemektedir.
 • 2.2.3. Site hiçbir şekilde Üye’nin diğer üyeler tarafından aranılacağı ya da aranılması halinde herhangi bir beklentiye karşılık verileceğini taahhüt etmemektedir. Site hiçbir şekilde Üyeler arasında kurulacak iletişimden sorumlu değildir. Site, Üyeler ile diğer üyeler arasında doğabilecek iletişim neticesinde meydana gelebilecek hukuki ve/veya ceza ihtilaflardan sorumlu değildir.
 • 2.2.4. Site, Üye’nin yönlendirmeler aracılığıyla diğer websitelerine geçişini sağlaması halinde, Üye’nin geçiş yapacağı websitesi içeriğinden, bu websitelerinde yer alan hizmet ve/veya ürünler nedeniyle hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 • 2.2.5. Üye’ye karşı Site, Site’de sağlanan hizmetler nedeniyle ya da diğer üyeler sebebiyle uğrayabilecekleri maddi ve/veya manevi zararlardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Site aynı zamanda hiçbir koşulda Üye ile diğer üyelerin hukuka aykırı fiil ve eylemlerinden dolayı hukuki ve cezai olarak sorumlu olmayacaktır.
 • 2.2.6. Site, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin onaylayarak üye olan kişilere ait her türlü kişisel bilgiyi ve veriyi, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun kullanmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyelere ait kişisel verilerin kullanımı konusunda detaylar Site’ye ait  Gizlilik Sözleşmesi ile Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Politika ve Aydınlatma Metni’nde yer almaktadır.

3. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Site işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle Üye’ye karşı herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.  Herhangi bir mücbir sebep halinde Üye gecikme, eksik ifa veya ifa etmeme nedeniyle Site’den herhangi bir nam altında tazminat talep edemez.

"Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Site’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

4. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme Türk Hukuku’na tabii olacaktır. İşbu sözleşmeden kaynaklanan her türlü ihtilafta İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

5. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu Sözleşme, Üye ya da Site tarafından feshedilmedikçe yürürlükte kalmaya devam edecektir. Üyeliğin belirli bir süre için olması halinde Sözleşme işbu sürenin dolmasıyla birlikte kendiliğinden sona erecektir. Site işbu Sözleşme’yi Üye’nin Sözleşme koşulları ya da Site’de yer alan diğer şart ve koşulları ihlal etmesi halinde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak ve de Üye’ye herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedebilir.